Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi Açıklandı

BİA Haber Merkezi 23 Ekim 2018 Türkçe
Facebook Twitter

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi müfredatın yeniden yapılandırılması, sınavla öğrenci alan okulların azaltılması, öğretmenlik meslek kanunu çıkarılması gibi hedefler içeriyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi’nde Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi’ni açıkladı.

Selçuk, esnek, modüler, daha az ders saati ve çeşidinin olduğu bir müfredat hazırlanacağını söyledi.

“Okul yöneticilerimizin yetki ve sorumluluklarını kısmen artırıyoruz. Önümüzdeki süreçte tüm yöneticilerimizin ehliyet ve liyakat temelli olması konusunda ülke çapında bir bakış açısını da paylaşmış olacağız” diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı 2023 Eğitim Vizyon Belgesi‘nden öne çıkan noktalar şöyle:

İçerik ve uygulama

 •  Müfredatlar tüm kademelerde bütüncül, yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş, esnek ve modüler yapılar olarak yapılandırılacak.
 •  İlkokuldan başlayarak tüm öğretim kademlerinde okullara çocukların sahip oldukları yetenek kümeleriyle ilişkilendirilmiş becerilerin uygulama düzeyinde kazandırılabilmesi için “Tasarım-Beceri Atölyeleri” kurulacak.

Okul gelişim modeli

 •  “Okul Gelişim Modeli” hayata geçirilecek. Bu modele dayanarak her bir okulun kendi hazırlayacağı Okul Gelişim Planı, yıllık bazda merkez teşkilatla birlikte izlenecek bir yol haritası niteliğinde olacak.

Öğrenme analitiği araçlarıyla veriye dayalı yönetim

 •  Bakanlığın mevcut sistemlerinden gelen veriler kolay erişilebilir bir Eğitsel Veri Ambarı’nda bütünleştirilecek.
 •  Eğitsel Veri Ambarı üzerinde çalışacak, öğrencilerin akademik verileriyle birlikte ilgi, yetenek ve mizacına yönelik verilerinin de birlikte değerlendirildiği “Öğrenme Analitiği Platformu” kurulacak.
 •  Güvenilir bir işleyişle bütüncül veriler üzerinde çalışılabilmesi için Bakanlık bünyesinde yetkin bir Veri Denetimi Birimi kurulacak.
 •  Öğrenim ve öğretimi daha iyi anlamak, etkili geri bildirim sağlamak, performans hedeflemesine dayalı bir eğitim ve öğrenme sürecini hayata geçirmek için öğrenme analitiği araçları geliştirilecek.
 •  Veriye dayalı karar verme süreçlerinin aktif olarak yürütülebilmesi için gerekli mevzuat değişiklikleri ve eğitim etkinlikleri yapılacak.
 •  Veriye dayalı yönetim anlayışı çerçevesinde süreçler iyileştirilerek, başta okullarımız olmak üzere tüm yönetim kademelerinde bürokratik iş yükü azaltılacak.
 •  Üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları tarafından yapılan bilimsel çalışmaları derlemek ve bunlardan sonuçlar-raporlar çıkarmak için bir birim oluşturulacak.

Ölçme ve değerlendirme

 •  Eğitim kalitesinin artırılması için ölçme ve değerlendirme yöntemleri etkinleştirilecek.
 •  Öğrencilerin sosyal, kültürel ve sportif etkinlikleri izlenecek.
 •  Kademeler arası geçiş sınavlarının eğitim sistemi̇ üzerindeki̇ baskısı azaltılacak.
 •  Şartları elverişsiz okulların fiziksel ve sosyal imkanları genişletilecek.
 •  Sınavla öğrenci alan okul sayıları kademeli bir şekilde azaltılacak.
 •  Yeterlik temelli ölçme değerlendirme yapılacak.

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetimi

 •  Öğretmen ve okul yöneticilerinin mesleki gelişimleri̇ yeniden yapılandırılacak.
 •  Sertifikaya dayalı Pedagojik Formasyon uygulaması kaldırılacak ve yerine yurt sathında kolay erişilebilir lisansüstü düzeyde Öğretmenlik Mesleği Uzmanlık Programı açılacak. Bu program mesleki gelişim çerçevesinde Millî Eğitim Bakanlığında öğretmenlik hakkı kazanan adaylara uygulanmaya başlayacak.
 •  Eğitim fakültelerinde yürütülen okul öncesi ve sınıf öğretmenliği bölümlerindeki hizmet-öncesi öğretmen yetiştirme programlarının yeniden yapılandırılmasına öncelik verilecek.
 •  İnsan kaynağının verimli̇ kullanılması ve hakkaniyetli̇ bir şekilde ödüllendirilmesi̇ sağlanacak.
 •  Öğretmen ve okul yöneticilerinin atanmaları, çalışma şartları, görevde yükselmeleri, özlük hakları ve benzeri diğer hususları dikkate alan öğretmenlik meslek kanunu çıkarılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yürütülecek.
 •  Elverişsiz koşullarda görev yapan öğretmenler ve yöneticiler için teşvik mekanizması kurulacak.
 •  Sözleşmeli öğretmelerin görev sürelerinin kısaltılmasına ilişkin hazırlık çalışmaları yapılacak.
 •  Ücretli öğretmenlerimizin ücretlerinin iyileştirilmesine ilişkin çalışmalar yürütülecek.
 •  Öğretmenlerin mesleki gelişimlerine ilişkin sertifika ve diplomalarının özlük haklarına hakkaniyetli yansıtılması sağlanacaktır.
 •  Okul yöneticiliğine atamada yeterliliklere dayalı yazılı sınav uygulaması ve belirlenecek diğer nesnel ölçütler kullanılacaktır.

Okulların finansmanı

 •  Her okula, oluşturulacak çeşitli ölçütlere ve Okul Gelişim Planı’na dayalı olarak okul gelişim bütçesi verilecek. Şartları elverişsiz okullara pozitif ayrımcılık yapılacak.
 •  Eğitime ve okullara bağış yapacak kişilerin farklı miktar, tema ve yöntemle bağış yapabilmesi için il ve bakanlık düzeyinde bir yapı kurulacak, mevzuat, yazılım ve erişim düzenlemeleri yapılacak
 •  Türkiye genelinde eğitimde elverişsiz koşullara sahip okulların görülebildiği Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden eğitim hayırseverlerine bağış için seçenekler sunulacak.
 •  Diğer bakanlıklarla ortak projeler gerçekleştirilerek farklı finans kaynakları harekete geçirilecek.
 •  Özel sektör ve sivil toplum iş birlikleriyle eğitim kurumlarının finansmanına destek sağlanacak.
 •  Mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermaye üretimleri artırılarak okulların eğitim altyapı ve donanımlarına ilişkin ihtiyaçlarını kendi gelirlerinden karşılamaları sağlanacak.
 •  Okul Aile Birliği gelirleri yeni bir yapıya kavuşturulacak.

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık

 •  Rehberlik hizmetleri ihtiyaçlara yönelik olarak yapılandırılacak.

Özel eğitim

 •  Özel gereksinimli çocukların 81 ilde taramaları Sağlık Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu ve yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde tamamlanarak gereksinim tip ve düzeylerine göre ihtiyaçlar haritalandırılacak.
 •  Özel eğitimin ülke genelinde etkin koordinasyonunun gerçekleşmesi amacıyla Mill Eğitim Bakanlığı yönetiminde kurumlar arası bir izleme ve uygulama mekanizması oluşturulacak.
 •  Yerel yönetimlerin özel eğitim merkezleri kurması teşvik edilecek ve ihtiyaca uygun müfredat ve hizmet içi programları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından verilecek.
 •  Kaynaştırma eğitiminin imkanlarını geliştirmek için sınıf ve branş öğretmenlerine sınıf içindeki uygulamalara destek amaçlı özel eğitim konularında hizmet içi eğitim verilecek.
 •  Özel eğitim gereksinimi duyan her çocuğa ulaşmak için taşınabilir eğitim setleri oluşturulacak ve eğitimsiz çocuk bırakılmayacak. İhtiyaç duyan aile ve çocuklara evden eğitim konusunda gerekli altyapı oluşturulacak.
 •  Disleksi, otizm ve benzeri konularda uluslararası ve ulusal düzeydeki STK’lar ve kurumlarla ortak çalışmalar özendirilecek, yeni kaynaştırma modelleri geliştirilip uygulamaya alınacak.

Özel yetenek

 •  Milli Eğitim Bakanlığı Özel Yeteneklilerin Eğitimi Bilim ve Değerlendirme Kurulu oluşturulacak.
 •  Özel yeteneklilere yönelik tanılama ve değerlendirme araçları daha ileri seviyeye taşınacak
 •  Özel yeteneklilere yönelik öğrenme ortamları, ders yapıları ve materyalleri geliştirilecek.

Yabancı dil eğitimi

 •  Ülke genelinde yabancı dil eğitimi, seviye ve okul türlerine göre uyarlanacak
 •  Ders saati sürelerine ilişkin esnekleştirilmiş düzenlemeler yapılacaktır.
 •  TRT ile iş birliği yapılarak çizgi film animasyon vb. konularda alt yazılı ve doğrudan yabancı dilde üretilmiş özgün prodüksiyonlar kazandırılacak.

Erken çocukluk

 •  5 yaş, zorunlu eğitim kapsamına alınacak.
 •  Göçmen, geçici koruma altındaki ve mevsimlik tarım işçisi çocuklarla okulsuz köy ve köy altı yerleşim yerlerindeki çocukların bulunduğu okullarda hızlandırılmış, yoğun ve bir arada yaşamı destekleyici müfredatlar oluşturulacak.
 •  Kırsal ve düşük yoğunluklu yerleşim bölgelerindeki çocuklar için esnek zamanlı ve alternatif erken çocukluk eğitimi modelleri uygulanacak.
 •  Şartları elverişsiz yerleşim birimlerindeki çocukların beslenme ihtiyaçları karşılanacak.
 •  Şartları elverişsiz hanelerdeki çocukların erken çocukluk eğitiminde araç-gereç ihtiyacı karşılanacak.

Temel eğitim

 •  İlkokul müfredatları çocukların ilgi, yetenek ve mizaçlarına uygun olarak iyileştirilecek.
 •  İlkokul ve ortaokullarda çocuğun bütüncül gelişimi esas alınarak ders sayısı ve ders çizelgesi hafifletilip yeniden yapılandırılacak.
 •  Ders çizelgeleri ilkokul ve ortaokul için ayrı düzenlenecek.
 •  İlkokullarda not yerine çocukların gelişimsel özellikleri dikkate alınarak çok yönlü değerlendirme sistemi kurulacak.
 •  İlkokullarda teneffüs ve serbest etkinlik saatleri yeniden düzenlenecek.
 •  Tüm temel eğitim kurumlarında çocukların düşünsel, duygusal ve fiziksel ihtiyaçlarını destekleyen Tasarım – Beceri Atölyeleri kurulacak ve ulusal standartları oluşturulacak.
 •  Eğitim kayıt bölgelerinde okul-mahalle spor kulüpleri kurulacak. İlgili spor dalında yetenekli olan çocukların öğleden sonra spor kulüplerinde yoğunlaştırılmış antrenmanlara katılımı için gereken yapı kurulacak.
 • Mevcut ödev verme uygulamaları, öğrenmeye katkısı açısından yeniden yapılandırılacak.

Ortaöğretim

 •  Ortaöğretimde zorunlu ders saatleri azaltılacak.
 •  Haftalık ders çizelgesinde yer alan ders çeşitliliği azaltılacak ve dersler yükseköğretimle uyumlu hale getirilecek. Ortaöğretimdeki alan derslerinin haftalık ders çizelgesindeki yeri ve ağırlıkları yeniden tasarlanacak. İlgili değişikliklerin oluşturacağı derslik, norm kadro ve benzeri konulardaki riskler proje dahilinde yapılandırılacak.
 •  Alan seçimi 9. sınıfta yapılacak.
 •  12. Sınıf pilot bölgelerden başlamak üzere yükseköğretime hazırlık ve oryantasyon programı olarak düzenlenecek.
 •  Pansiyon hizmetleri tüm çocuklara ücretsiz sunulacak.