Çocuklarla İlgili Haberlerin Çocuk Hakları Bağlamında Değerlendirilmesi: KKTC Ulusal Gazeteleri Örneği

Mualla Nur Dolar & Nihan Koran Mart 2021 Türkçe
Facebook Twitter

Mualla Nur Dolar & Nihan Koran Doğu Akdeniz Üniversitesi

Bu araştırma, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yazılı basınında çocuk içerikli gazete haberlerini, çocuk hakları ve çocukluk imajları doğrultusunda incelemeyi amaçlamaktadır. Araştırmada durum çalışması deseni kullanılmıştır.

Araştırmanın örneklemini; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde günlük olarak yayınlanan ve siyasi bir partiye ait olmayan 8 gazete oluşturmaktadır. Gazetelerin incelenmesinde doküman inceleme yöntemi kullanılmıştır. Verilerin analizinde, içerik analizi ve çocukluk imajlarının analizinde betimsel analiz yöntemi kullanılmıştır.

Araştırmanın bulgularına göre, incelenen gazetelerde en fazla adli türdeki haberler bulunmuştur. Çocukların, istismar, ihmal gibi olumsuz durumlarda genellikle mağdur ve kurban temsilleri ile sunuldukları saptanmıştır. Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde yer alan katılım hakkının, çoğu haberde görmezden gelindiği ve çocukların kendilerini ilgilendiren haber içeriklerine katılımlarının olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Çocukların korunma haklarına yönelik çok fazla olumsuz haber elde edilmiştir. Çocukluk imajlarına göre çocukların en fazla ‘masum’ ve ‘kurban’ imajları ile sunuldukları saptanmıştır. Elde edilen bulgular, literatür desteği ile tartışılmıştır. Çalışma, toplumdaki bütün bireylere öneriler ile son bulmuştur.