Bağlantılar

Bağlantılar bölümünde; çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten kamu kurumları, sivil toplum örgütleri, uluslararası kuruluşlar ile üniversitelere ilişkin kısa bilgileri ve İnternet sitelerine erişim bağlantılarını bulabilirsiniz

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

T.C. Milli Eğitim Bakanlığı kalkınma plan ve programları doğrultusunda milli eğitim hizmetlerini yürütmekle sorumlu olan bakanlıktır. Sitede eğitim alanında bakanlık bünyesinde gerçekleşen gelişmeleri ve etkinlikleri, bakanlık birimleri ve faaliyetleri hakkındaki bilgileri, ortaya koydukları araştırmaları ve istatistikleri, sınav takvimlerini ve burs bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Sitesine Git

Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteren Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü vizyonunu “ülkemizi; hayallerini gerçeğe, mutluluğunu yüzüne, sesini kürsüye taşıyabilen çocukları olan, rol model bir ülke haline getirmek” olarak tanımlıyor. Sitede çocuk haklarıyla ilgili yasalar, tüzükler, yönetmelikler, genelgeler, protokoller, kanun hükmünde kararnameler hakkında bilgi bulabilir; müdürlüğün çocuk hizmetleriyle alakalı güncel istatistik bilgilerine ve hazırladığı raporlara ulaşabilirsiniz.

Sitesine Git

Gençlik ve Spor Bakanlığı

“Gençliğin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici politikaların tespiti amacıyla gerekli çalışmaları yapmak, farklı genç gruplarının ihtiyaçlarını da dikkate alarak gençlerin kendi potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine imkân sağlamak, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımını sağlayıcı öneriler geliştirmek ve bu doğrultuda faaliyetler yürütmek, ilgili kurumların gençliği ilgilendiren hizmetlerinde koordinasyon ve işbirliğini sağlamak” amacıyla hizmet veren Bakanlığın sitesinde gençlere yönelik etkinlikler ve bakanlığın sunduğu hizmetlere dair bilgiler yer alıyor.

Sitesine Git

Türkiye İstatistik Kurumu

Ülkenin ekonomi, sosyal, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki istatistikleri derlemek, değerlendirmek, analiz etmek, yayımlamak, resmi istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını yapmak amacıyla kurulan TUİK Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyet gösteriyor.

Sitesine Git

Kamu Denetçiliği Kurumu

Kamu Denetçiliği Kurumu, Türkiye’nin Kamu ile idarenin her türlü eylem, işlem, tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı, adalet anlayışı içinde, hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönlerinden inceleyen, araştıran ve önerilerde bulunan bir kurumdur. Sitede çocuk haklarıyla ilgili mevzuata ve mevzuatın uygulanmasına dair raporlara ulaşabilirsiniz.

Sitesine Git

Kamu Denetçiliği Kurumu Çocuk İnternet Sayfası

Kamu Denetçilik Kurumu’nun çocuklara yönelik hazırladığı sitede çocukların okul, hastane, çocuk bakım kuruluşları, valilik, kaymakamlık, karakol, itfaiye ve belediye gibi idarelerle yaşadığın sorunlarını anlatabilecekleri bir platform sunuluyor.

Sitesine Git

Türkiye Barolar Birliği Çocuk Hakları Kurulu

Kurul, baroların çocuk hakları kurul, komisyon ve merkezleri arasında işbirliği ve koordinasyonu sağlamak; bu çalışmaları desteklemek üzere çocuk haklarının tanınması, korunması, uygulanması, geliştirilmesi ve izlenmesine yönelik mesleki ve kuramsal çalışma yapmak amacıyla Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı’na bağlı olarak oluşturuldu. Site içerisinde çocuk haklarıyla ilgili mevzuat ve içtihat, çocuk haklarını takip etmek için hukukçulara yönelik hazırlanmış eğitim ve başvuru materyalleri bulunuyor.

Sitesine Git

Eğitim Reformu Girişimi (ERG)

Çocuğun ve toplumun gelişimi için eğitimde yapısal dönüşüme nitelikli veri, yapıcı diyalog ve farklı görüşlerden ortak akıl oluşturarak katkı yapan bağımsız ve kar amacı gütmeyen bir girişim olan Eğitim Reformu Girişimi, eğitim politikalarının iyileştirilmesi için öneriler sunmayı amaçlıyor. Bu amaçla düzenledikleri faaliyetler ve eğitimler hakkındaki bilgiye sitelerinden ulaşabilirsiniz.

Sitesine Git

Anne Çocuk Eğitim Vakfı (AÇEV)

Anne Çocuk Eğitim Vakfı,  Türkiye’deki ihtiyaç sahibi çocuklar, anne babalar ve genç kadınlar için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyor. Sitelerinde bu amaçla yürüttükleri programlar hakkında bilgiler ile araştırmalarının yayınlandığı bir kütüphaneye ulaşabilirsiniz.

Sitesine Git

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV)

23 Ocak 1995 tarihinde kurulan TEGV çocuklar ve gençlerin eğitimine katkıda bulunmak için projeler, atölyeler ve dersler düzenliyor; ihtiyaç duyan öğrenciler için burslar sağlıyor. Amaçları ise kurumun sitesinde şu şekilde belirtiliyor: “İlköğrenim çağındaki çocukların çağdaş ve evrensel değerler ile cumhuriyetin temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmaktır.”

Sitesine Git

Türk Eğitim Vakfı (TEV)

1967 tarihinde Vehbi Koç önderliğinde kurulan vakıf günümüzde milli eğitime destek vermek amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Eğitime katkıda bulunmak amacıyla öğrencilere yurt içi ve yurt dışı bursları sunan vakıf aynı zamanda 17 İlköğretim Okulu, üç Anadolu Lisesi, üç Öğrenci Yurdu, bir Çıraklık Eğitim Merkezi ve bir Çok Amaçlı Toplum Merkezi kurdu.

Sitesine Git

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD)

Kurum kendisini “Atatürk ilke ve devrimlerini korumak, geliştirmek, çağdaş eğitim yoluyla çağdaş insan ve çağdaş topluma ulaşmak amacını güden Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, ülkenin “çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkması” ülküsü için bilgi, beceri ve deneyim birikimiyle, gönüllü çalışan bir sivil toplum örgütü” olarak tanımlıyor.  Sitelerinde çocuklara ve gençlere yönelik yaptıkları projeler hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.

Sitesine Git

Türkiye Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı

Suça sürüklenerek çocuk adalet sistemine giren çocukların, sistem içerisindeki tüm aşamalarında destek vererek topluma kazandırılmaları amacıyla kurulan vakıf, bu bağlamda hem çocuk adalet sistemi içerisinde yer alan birey ve kurumlarla hem de suça sürüklenen çocuklarla ilgili projeler yürütüyor.

Sitesine Git

Çocuk Vakfı

Çocuğun sosyal, kültürel ve eğitim bakımından gelişmesine katkıda bulunmak, çocukluk çağlarının evreleri dikkate alınarak programlar geliştirmek amacıyla kurulan vakıf; çalışan çocukların sorunlarına çözüm üretmek, çocuk hakları savunuculuğunu katkıda bulunmak, aile ve çocuk konulu araştırmalar yürütmek, özel ilgi gerektiren çocuklara yönelik çalışmalarda öncülük etmek üzere projeler gerçekleştiriyor.

Sitesine Git

Genç Hayat Vakfı

Genç Hayat Vakfı; ruhsal ve fiziksel değişimlerin yoğun olarak yaşandığı 11-18 yaş grubunun hayata hazırlanma süreçlerine destek olmak amacıyla, 2008 yılında İstanbul’da kurulmuş. Çocuk işçiliğini önleme konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, spor ve gençlik araştırmaları konusunda Gençlik ve Spor Bakanlığı, meslek liselerindeki genç kızların istihdamı konusunda Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı, hayat boyu öğrenme ve okullardaki çalışmaları kapsamında da Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği yapıyor.

Sitesine Git

Hayat Sende Derneği

Kendilerini “yetiştirme yurdundan ayrılmış bir grup idealist gencin kurduğu bir sivil toplum örgütüyüz” şeklinde tanımlayan Hayat Sende Derneği koruma altında yetişen çocuk ve gençleri eğitim, iş, burs, staj ve hakları konusunda desteklemek; koruma altında yetişen çocuk ve gençlere ilişkin medya ve toplumdaki olumsuz eylem ve söylemle mücadele etmek amaçlarıyla faaliyet gösteriyor.

Sitesine Git

Köy Okulları Değişim Ağı (KODA)

Köy Okulları Değişim Ağı, köy okullarındaki öğretmenler ve çocuklara yönelik faaliyetler yürüten bir sivil toplum kuruluşu. Köy okullarında çocukların sosyal, duygusal, bilişsel ve fiziksel becerilerini geliştirmeye yönelik olarak hazırlanmış olan tematik çocuk atölyeleri düzenliyor, öğretmenler için ise yol gösterici rehberler hazırlayıp öğretmenler ağı oluşturuyor.

Sitesine Git

İstanbul Bilgi Üniversitesi Çocuk Çalışmaları Birimi (ÇOÇA)

Çocuk Çalışmaları Birimi; Türkiye’de çocuk haklarının yaşama geçmesi amacıyla 20 Kasım 2007’den beri çalışıyor. Bu amaca yönelik çalışmalarını, çocukların haklarını bilmesi ve kullanması ile çocuklarla beraber çalışan yetişkinlerin çocuk haklarını korumak için güçlenmesi hedefine odaklayan birim, çalışma alanıyla ilgili araştırmalar yapıyor; bunlardan hareketle eğitim materyalleri ve modelleri geliştiriyor ve yaygınlaştırıyor;aynı zamanda çocukların seslerini duyuracakları araçlar geliştiriyor. Birim, yaptığı çalışmalarla Türkiye’nin çocuk politikasının gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.

Sitesine Git

Ankara Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi

Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulan  Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi çocuklarla ilgili araştırmalar yapmanın yanı sıra farklı temalarda her yıl Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi düzenliyor. Sitelerinde şu ana kadar yaptıkları araştırmalara, makalelere ve diğer yayınlara ulaşabilirsiniz.

Sitesine Git

Çocuklara Yönelik Ticari-Cinsel Sömürü ile Mücadele Gençlik Ağı

ÇTCS Gençlik, Türkiye’de çocuk satışı, fuhuşu, pornografisi ve çocuğa yönelik her türlü ticari-cinsel sömürünün ortadan kaldırılmasını sağlamaya yönelik çalışmalarda bulunmak üzere kurulan ÇTCS ile Mücadele Ağı’nın gençlik grubu olarak çalışıyor. Sitelerinde erken yaşta zorla evliliğe karşı yaptıkları projeleri, yayınlarını ve faaliyet raporlarını bulabilirsiniz.

Sitesine Git

Çocuğa Karşı Şiddeti Önlemek İçin Ortaklık Ağı

Ortaklık Ağı; Türkiye’de çocukların yararına faaliyet gösteren, ulusal veya yerel sivil toplum örgütleri (STÖ), üniversiteler ve meslek örgütlerinin çocuğa karşı şiddeti önlemeye yönelik hak temelli izleme ve savunu çalışmalarını kolaylaştırmak ve desteklemek amacıyla kuruldu. Çocuklara karşı şiddeti önlemede sivil toplumun izleme ve savunu rolünü güçlendirmek üzere çalışıyor.

Sitesine Git

Çocuk Alanında Çalışan Avukatlar Ağı (ÇAÇAv)

ÇAÇAv, çocuk haklarını tanıtmayı, yaymayı ve geliştirmeyi, hak ihlallerini önlemeyi, savunuculuk, izleme ve raporlama yapmayı hedefleyen bir ağ olarak faaliyet gösteriyor. Sitelerinde, avukatlara yönelik hazırladıkları eğitimler, rehberler ve diğer yayınları hakkında bilgi bulabilirsiniz.

Sitesine Git

Child Hope

Child Hope 1989 yılında, Asya Afrika ve Güney Amerika’da sokakta yaşayan ve çalışan çocuklar ile ilgili çalışmalar yapmak amacıyla kuruldu. Başlangıçta sokakta yaşayan çocuklar için yemek, kalacak yer, kıyafet gibi ihtiyaçlarını karşılarken şu anda daha temel sebeplerine inebilmek için yerel örgütlerle işbirliği içinde çalışıyorlar.

Sitesine Git

ChildWatch International

ChildWatch International çocuk haklarının geliştirilmesi ve çocukların dünyadaki refahının iyileştirilmesi amacıyla 1993 yılından itibaren hizmet veren küresel ölçekli bir sivil toplum kuruluşu. Projelerinde çocukların refahını, haklarını, sosyal katılımını ve tam gelişimini teşvik eden çok disiplinli araştırma metotlarını, politika geliştirme yollarını ve eğitimi teşvik etmeyi amaçlıyor.

 

Sitesine Git

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, çocuk haklarının uygulanmasını destekleme konusunda uzmanlaşmış Birleşmiş Milletler kurumudur. Kurumun bütün çalışmaları, tarihte en yaygın olarak benimsenen insan hakları sözleşmesi olan BM Çocuk Haklarına dair Sözleşme doğrultusunda yürütüyor. Kurum toplam 190 ülkede güçlü bir varlığa sahip.

Sitesine Git

Çocuk Hakları Bilgi Ağı (CRIN)

CRIN, küresel bir çocuk hakları savunma ağı olarak 1995 yılından itibaren faaliyet gösteriyor. Hükümetlerin ve toplumların çocukları nasıl gördükleri konusunda gerçek bir değişim yakalamak için kampanyalar yürütüyor. Sitelerinde çocuk hakları savunuculuğu amacıyla hazırladıkları araştırmalara, raporlara ve diğer yayınlara ulaşabilirsiniz.

 

Sitesine Git

Save The Children

“Dünya çapında, çocuklara hayata sağlıklı bir başlangıç, öğrenme ve zarardan korunma fırsatı veriyoruz” diyen Çocukları Kurtarın Vakfı çocuklara kriz anlarında yardım ulaştırmayı amaçlayan bir sivil toplum kuruluşu olarak faaliyet gösteriyor. 2017 itibariyle 49 milyon çocukla doğrudan ve dolaylı bir şekilde temas kurduklarını belirtiyorlar.

Sitesine Git

Plan International

Plan International, kız çocuklarının haklarını ve eşitliğini savunmak amacıyla 1937 yılından beri faaliyet gösteriyor. Kız çocuklarına karşı ayrımcılığın temel nedenlerini ortadan kaldırmak gayesiyle çocukların ve gençlerin güçlendirilmesini sağlayacak projelere imza atıyor.

Sitesine Git

Uluslararası Af Örgütü

Uluslararası Af Örgütü, dünya çapında 7 milyondan fazla üyesi ve destekçisi olan bir sivil toplum örgütü olarak  insan hakları üzerine çalışmalar yürütüyor. Evrensel İnsan Hakları Bildirgesi ve diğer uluslararası standartlarca belirlenmiş her türlü İnsan haklarını savunma ve teşvik etmeyi amaç ediniyor. Sitelerinde çocuk hakları savunuculuğuyla ilgili kampanyalara ait bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Sitesine Git