Çocuk Odaklı Habercilik Bağlamında Savaş Konulu Haberlerde Kullanılan Çocuklarla İlgili Fotoğrafların Göstergebilimsel Analizi: Suriye İç Savaşı Örneği

2022 Türkçe
Facebook Twitter

Erciyes İletişim Dergisi Dr. Aydın Kaymak & Dr. Aziz Coşkun

Çalışmanın temel amacı; Suriye iç savaşı örneğinde çocukların savaşa yönelik haberlerde yer alan görseller aracılığıyla nasıl temsil edildiklerini, çocuk odaklı habercilik bağlamında incelemektir. Bu amaç doğrultusunda; “Savaş konulu haberlerde kullanılan fotoğraflarda çocuklar nasıl temsil edilmektedir?” sorusunun cevabı aranmıştır.

Çalışmanın örneklemi, Sabah gazetesinin sitesinde Suriye iç savaşına yönelik yayınlanan haberlerde kullanılan altı farklı fotoğraf ile sınırlandırılmıştır. Sabah gazetesinin örneklem olarak belirlenmesinde çalışmanın tasarlandığı döneme denk gelen 01-07 Kasım 2021 haftası tiraj raporunda tiraj oranı en yüksek olan gazete olmasıdır. Haberlerde kullanılan fotoğraflar, amaçlı örnekleme uygun olarak seçilmiştir.

Seçilen fotoğraflar, Fransız Dil Bilimci Roland Barthes’in düz anlam ve yan anlam kavramları esas alınarak göstergebilimsel analiz yöntemiyle incelenmiştir. İncelemeler sonucunda, çocukların genellikle sefil ve izleyenlerde acıma duygusu uyandıracak şekilde konumlandırıldıkları tespit edilmiştir. Kullanılan fotoğraflarda çocuklar, verilmek istenen mesajın öznesi olmaktan çok savaştan önemli oranda etkilenen bireyler olarak gösterilmişlerdir.

Ayrıca fotoğraflarda çocuklara yönelik beslenme, barınma gibi temel sorunlar dışında özel bir duyarlılık geliştirilmediği görülmüştü.